ข่าวสาร
- 7 พฤษภาคม 2555 พิธีลงนามในความร่วมมือทางวิชาการ Rice Valley Forum ระหว่าง Rice Valley Japan และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Mr.Shinji Hosotsubo, Rice Valley Project Office Crisis Management Education & Exercise และ รศ.วุฒิชัย กปิลกาญน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านข้าวในรูปแบบการดำเนินงานของ คุณพัชรี ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และอุทยานวิทยาศาสตร์อาหาร
พิธีลงนามครั้งนี้ ดร.กนิษฐา กาญจนจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร.มาลี สุวรรณอัตถ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บุคลากรสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร หน่วยงานเครือข่าย และสื่อมวลชน ให้เกียรติเข้าร่วมงานเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

การร่วมมือทางวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการปลูกข้าวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร และส่งเสริมการบริโภคข้าวเชิงโภชนาการและสุขภาพ ภายใต้แนวคิด 'ช่วยกันและกัน' เน้นการวิจัยเชิงนวัตกรรมด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสนับสนุน Rice SMEs

 

ข่าวสาร
- 27 กรกฎาคม 2555 งานแถลงข่าวและเปิดตัวอุทยานวิทยาศาสตร์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานแถลงข่าวและเปิดตัวอุทยานวิทยาศาสตร์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร ทั้งในด้านการสร้างนวัตกรรมอาหาร การใช้เทคโนโลยีในการแปรรูป การวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพ ความปลอดภัยทางอาหารและคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันและพร้อมรับมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในการนี้ รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงข่าวและเปิดตัวอุทยานวิทยาศาสตร์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Food Science Park) นอกจากนั้น ดร.กนิษฐา  กาญจนจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัย ดร.มาลี  สุวรรณอัตถ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี และ รศ.ดร.ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน โดยมี รศ.ดร.สิรี  ชัยเสรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และคุณพัชรี  ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร กล่าวแนะนำการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแนะนำผู้ประกอบการที่เข้าใช้บริการ ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการอาหารระดับแนวหน้าของไทย 2 บริษัทเข้าใช้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้ว ได้แก่ บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด และบริษัท ไทยเบตเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด และเริ่มดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่


 

- 27 เมษายน 2555 งานประกาศเปิดตัวอุทยานวิทยาศาสตร์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Food Science Park – Soft opening)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศเปิดตัวอุทยานวิทยาศาสตร์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Food Science Park – Soft opening)
โดย ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง “อนาคตของอุตสาหกรรมอาหารและการแข่งขันภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ขึ้น เมื่อวันที 27 เมษายน 2555 ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล อาคารอมร ภูมิรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้เปิดงาน และคุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล เป็นวิทยากรพิเศษ ผู้เข้าร่วมงานเป็นผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหาร หลังจากนั้นมีการเสวนาเรื่อง “การสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการอาหารในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” การสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารด้วยการวิจัยและวิชาการ บทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. และผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาการก้าวหน้าด้านเกษตรและอาหาร ดร.วารุณี วารัญญานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโส ผู้อำนวยการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คุณพัชรี ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และคุณปราโมทย์ ธรรมรัตน์ นักวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากนี้ในภาคบ่ายยังมีการจัดสัมมนาเจาะลึกอุตสาหกรรมสัตว์ปีก โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบ และความปลอดภัย จากทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับอุตสาหกรรมสัตว์ปีกในโอกาสที่อีบูยกเลิการแบน